telefon + 48 793 655 000 PLEN
telefon + 48 793 655 000 PLEN
PL | EN telefon + 48 793 655 000

REGULAMIN KORZYSTANIA Z LOKALU PRZEZ KLIENTA


Millton – Platinum Property Sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie, Al. Niepodległości 653/3, 81-855 Sopot , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS: 0000539698, NIP: 5842739464, REGON: 360576050, wysokość kapitału wpłaconego wynosi 30.000,00 zł. Spółka reprezentowana jest przez Prezesa Macieja Butyłow będąca stroną umowy najmu Apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny z Klientem.

Apartament– lokal mieszkalny, szczegółowo opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej millton.pl który Klient wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych lub turystycznych.

Klient– osoba fizyczna albo prawna, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z lokalu mieszkalnego (umowy najmu Apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny), będącego w dyspozycji Millton

§ 1

Postanowienia ogólne

Niniejsze ogólne warunki korzystania z lokali, zwane dalej Warunkami, stanowią integralną część umowy najmu Apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny zawartej pomiędzy Klientem a Millton, bądź pełnomocnikiem reprezentującym Millton której wzór jest dostępny na stronie internetowej www.millton.pl

Millton oświadcza, że na mocy umowy z właścicielem lokalu mieszkalnego, zwanego dalej Apartamentem, jest uprawniony w ramach sprawowanego zarządu najmem do świadczenia usług czasowego udostępniania Apartamentu Klientom na krótkotrwałe pobyty wypoczynkowe lub turystyczne.

W ramach umowy najmu, Millton zobowiązuje się przygotować Apartament dla Klienta oraz udostępnić go mu, w zamian za ustalone wynagrodzenie.

Millton stosuje się do Kodeksu dobrych praktyk w dziedzinie hotelarstwa (Kodeks Hotelarza) z 2004 r.

Millton świadczy również usługi towarzyszące krótkotrwałemu najmowi Apartamentu takie jak: marketingowe, reklamowe, utrzymania czystości i dozoru oraz informacyjne.

§ 2

Rezerwacja

Przed dokonaniem rezerwacji i zawiązaniem umowy najmu, Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

Rezerwacji można dokonywać przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. W takim przypadku, zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

Aktualny katalog Apartamentów do krótkotrwałego, turystycznego wynajmu wraz z ich szczegółowym opisem znajduje się na stroniewww.millton.pl.

Rezerwacji Apartamentu Klient może dokonywać w następujący sposób:

on-line, poprzez stronę internetową www.millton.pl

drogą mailową, poprzez pocztę elektroniczną (adres e-mail:kontakt@millton.pl

telefonicznie, pod numerem +48 793 655 000

Do dokonania rezerwacji on-line, Klient powinien skorzystać z przeglądarki internetowej typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox lub Opera.

Klient po dokonaniu rezerwacji Apartamentu on-line lub drogą mailową, otrzyma na swoją elektroniczną skrzynkę pocztową e-mail formularz, w którym znajdują się informacje o dokonanej rezerwacji (numer rejestracji, miejsce, czas, cena rezerwacji, sposób płatności) oraz link potwierdzający dokonanie rezerwacji. Potwierdzenie rezerwacji odbywa się poprzez kliknięcie linka potwierdzającego znajdującego się w wyżej wymienionym formularzu, co oznacza również zawiązanie umowy najmu między Millton a Klientem. W przypadku nieotrzymania formularza do potwierdzenia rezerwacji,Klient powinien skontaktować się telefonicznie z centrum rezerwacji Millton w ciągu 24 godzin od dokonania rezerwacji Apartamentu celem potwierdzenia rezerwacji drogą telefoniczną, lub ponowienia próby doręczenia formularza drogą elektroniczną.

W przypadku dokonania rezerwacji drogą telefoniczną, potwierdzenie dokonania rezerwacji dokonać należy również drogą mailową. Potwierdzenie dokonania rezerwacji drogą mailową oznacza również zawiązanie umowy na warunkach określonych w Regulaminie.

W przypadku dokonania rezerwacji i niepotwierdzenia jej w ciągu 24 godzin od jej dokonania, rezerwacja zostanie anulowana.

Rezerwacji Apartamentu można dokonywać na okres, co najmniej 2 dnia, co stanowi też minimalny czas trwania umowy najmu.

Zdjęcia, wyposażenie i udogodnienia Apartamentów oraz podane na stronie internetowej ceny mają jedynie charakter informacyjny, poglądowy i reklamowy. Rzeczywisty stan Apartamentu oraz cena jego wynajmu podana zostaje w formularzu otrzymanym po dokonaniu rezerwacji lub w rozmowie telefonicznej.

§ 3

Opłata za usługę i warunki płatności

Wysokość opłaty za wynajem Apartamentu na pobyt turystyczny jest każdorazowo podana w formularzu potwierdzenia rezerwacji otrzymywanym po dokonaniu rezerwacji lub telefonicznie przy dokonywaniu rezerwacji (§ 2 ust. 4 i 5 Warunków).

Opłata wskazana w ofercie cenowej na stronie internetowej i w formularzu rezerwacyjnym zawiera 8% podatek od towarów i usług.

Opłata za wynajem Apartamentu obejmuje:

a. opłatę za przygotowanie Apartamentu

b. opłatę za pobyt w Apartamencie liczby osób ustalonej w umowie

Do opłaty za wynajem doliczane mogą być dodatkowe opłaty i kaucje, wskazane w formularzu rezerwacyjnym lub umowie.

Umowa najmu nie obejmuje dodatkowego sprzątania, dodatkowej wymiany pościeli i ręczników, wypożyczenia łóżeczka dziecięcego, pobytu zwierzęcia oraz kosztu parkingu.

Po dokonaniu rezerwacji (§ 2 ust. 3 Warunków), w ciągu 3 dni (72 godzin) Klient zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy wskazaną w formularzu rezerwacyjnym opłatę rezerwacyjną w wysokości 30 % opłaty za wynajem Apartamentu. Liczy się data księgowania na koncie Millton W przypadku braku wpłaty w tym terminie Millton zastrzega sobie możliwość anulowania rezerwacji. Opłata rezerwacyjna jest bezzwrotna.

Opłata rezerwacyjna wpłacona po terminie wskazanym w formularzu przywraca rezerwację, o ile Millton nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Pozostałą część opłaty za wynajem Apartamentu (70%) w postaci opłaty za pobyt w Apartamencie klient może zapłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany w § 3 ust. 12 lub kartą na miejscu w biurze lokalnym w dniu zameldowania.

Płatności można dokonywać:

Na rachunek bankowy Millton : 40 1140 2004 0000 3102 7571 1909 prowadzonym przez MBank Kartą w biurach lokalnych Millton (adresy na stronie internetowej w zakładce „Kontakt”)

§ 4

Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez Klienta

Zmiana terminu rezerwacji jest możliwa wyłącznie, gdy Apartament jest dostępny w nowym zaproponowanym przez Klienta terminie. W takim przypadku zmiana terminu rezerwacji nie podlega dodatkowej opłacie.

Do 14 dni przed planowanym przyjazdem jest możliwość bez kosztowej zmiany terminu rezerwacji w okresie poprzedzającej rezerwacji nie dłuższym niż 3 miesiące od daty pierwotnej rezerwacji pod warunkiem dostępności apartamentów.

§ 5

Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez Millton

Zmiana rezerwacji przez Millton jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia ze strony Millton Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy przyrody, zajęcie apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu, strajki, wojny i zamieszki oraz pozbawienie przez dostawcę Apartamentu prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. Wówczas Millton ma obowiązek zaproponować Klientowi inny termin lub odstąpić od umowy, zwracając Klientowi wpłaconą opłatę rezerwacyjną (anulacja rezerwacji).

W wyjątkowych sytuacjach (awarii w Apartamencie lub innego zdarzenia losowego) Millton zastrzega sobiemożliwość udostępnienia lokalu zamiennego o parametrach i powierzchni podobnej do zarezerwowanego Apartamentu, w tej samej miejscowości. W wypadku braku zgody Klienta na Apartament zastępczy umowa ulega rozwiązaniu, a Millton ma obowiązek zwrócić Klientowi wpłaconą przez niego opłatę rezerwacyjną.

§ 6

Pobyt klienta

Pobyt w apartamencie zaczyna się od godziny 14:00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu. Klient zobowiązany jest dokonać odbioru Apartamentu od przedstawiciela Millton o ustalonej przez Strony godzinie, sprawdzając jego stan techniczny i czystość. Biuro Lokalne w Biuro jest otwarte w godzinach 8:00–20:00. Zameldowanie między godziną 20:00 a 23:00 objęte jest dodatkową opłatą w wysokości 40 PLN. Zameldowanie po godzinie 23.00 podlega łącznej dodatkowej opłacie w wysokości 100 PLN. Opłata za wymeldowanie przed godziną 08:00 wynosi 40 PLN. Możliwość późniejszego przyjazdu i wcześniejszego wyjazdu musi zostać potwierdzona przez personel obiektu., Klient ma obowiązek powiadomić pracowników o tym, co najmniej 24 godziny przed dniem przyjazdu lub wyjazdu.

Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych Millton ma prawo pobrać od Klienta kaucję w wysokości do 1000 zł w czasie dokonywania odbioru Apartamentu przez Klienta. Dopuszczalna jest też kaucja w postaci okazania pracownikowi Millton ważnej karty kredytowej, w takim przypadku Millton może zrezygnować z pobrania kaucji. Kaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi po zakończeniu pobytu Klienta, w momencie zdania kluczy do Apartamentu, o ile sprawdzenie apartamentu w obecności najemcy okaże się niemożliwe Millton zastrzega sobie prawo sprawdzenia apartamentu w ciągu max 2 dni od wyjazdu najemcy i zwrot kaucji przelewem bankowym na konto najemcy max w ciągu 7 dni od daty wyjazdu.

Zakończenie pobytu następuje w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu, do godz. 11.00 lub innej ustalonej z pracownikiem Millton. Klient jest zobowiązany zwrócić klucze przedstawicielowi Millton oraz apartament w stanie niepogorszonym.

Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu.W godzinach od 22:00 do 06:00 zabronione są wszelkie zachowania zakłócające wypoczynek innych mieszkańców budynku oraz stosowania, przetrzymywania materiałów łatwopalnych w apartamentach. Zakaz obowiązuje również w dniu od 31 grudnia każdego roku do 2 stycznia każdego roku.

Klient zobowiązuje się do eksploatacji Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z Apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do Apartamentu.

Palenie w apartamentach jest zabronione.Klient nie przestrzegający tego zakazu zostanie obciążony opłatą w wysokości 500 złotych, stanowiącą równoważność kosztów prania zasłon i narzut w apartamencie.

Klient jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć Apartament w przypadku jego opuszczenia, zamykając okna i drzwi wejściowe na klucz oraz mieć staranną pieczę nad kluczem.

Klient zobowiązuje się do dopilnowania, aby liczba osób przebywających z nim w Apartamencie nie przekraczała tej, która została określona jako maksymalna , na stronie internetowej lub w formularzu rezerwacyjnym.

Klient zobowiązuje się do nieprzetrzymywania zwierząt w Apartamencie ( chyba, że uzgodniono inaczej z Millton lub jego biurem rezerwacji ).

Klient oraz osoby mu towarzyszące są zobowiązane do umożliwienia Millton ich czasowego zameldowania w Apartamencie.

W przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie Millton ma prawo potrącić Klientowi z kaucji należnego wynagrodzenia za pobyt osoby niezgłoszonej, koszty doprowadzenia Apartamentu do stanu pierwotnego bądź należytego, jak i innych odszkodowań. W przypadku gdy wartość w/w roszczeń przekracza wartość kaucji, Klient zobowiązany jest niezwłocznie pokryć tę różnicę.

W przypadku wyjątkowo rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie, Millton ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z apartamentu.

W trakcie pobytu w Apartamencie Klient ma prawo zgłaszać wszelkie uwagi i żądania pod numer telefonu znajdujący się w pisemnej informacji znajdującej się w Apartamencie.

Millton ma prawo pobrać od gościa apartamentu kwotę z karty kredytowej, w przypadku, kiedy po odbiorze apartamentu przez Millton wyjadą na jaw zatajone uszkodzenia, lub braki w asortymencie apartamentu , ( np. ręczników ). Millton ma prawo pobrać kwotę nie wyższą niż odpowiadające w załączniku „ cennik wyposażenia apartamentu”. Cennik wyposażenia apartamentu jest każdorazowo okazywany Klientowi apartamentu i jest składową regulaminu każdego obiektu.

§ 7

Dane kontaktowe

Milton korzysta z następujących danych kontaktowych:

nr. telefonu: +48 793 655 000 ( numery telefonu biur lokalnych dostępne na stronie internetowej millton.pl w zakładce „Kontakt” )

adres strony internetowej:http://www.millton.pl

adres poczty elektronicznej:kontakt@millton.pl

Właścicielem serwisu www.millton.pl jest Platinum Property Sp. z o.o. Właścicielowi przysługują również prawa majątkowe do niniejszego serwisu.

§ 8

Odstąpienie od umowy

Klient ma prawo odstąpienia od umowy najmu bez podania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione wobec niego do chwili odstąpienia od umowy. Dotyczy to zarówno zapłaty za przygotowanie Apartamentu do jego użytkowania przez Klienta, jak i zapłaty za pobyt w Apartamencie, który został już zrealizowany.

Odstąpienia od umowy należy dokonać poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy wskazany w § 7.

§ 9

Reklamacje

Klient ma prawo do korzystania z prawa do reklamacji usługi i dochodzenia roszczeń z tego tytułu, stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej zgłoszenie na adres mailowy: zarzad@milton.pl. Reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 30 dni od ich otrzymania. Informacja o skutku rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana Klientowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, adres pocztowy lub drogą telefoniczną. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klient otrzyma rekompensatę pieniężną w wysokości proporcjonalnej do poniesionej szkody.

Jeżeli Millton nie uznał reklamacji Konsumenta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, może zwrócić się o mediacje. W przypadku braku możliwości porozumienia sądem właściwym do rozpatrywania spraw będzie sąd właściwy dla miejsca prowadzenia działalności Millton.